Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji serwis informacyjny
MOSIR
 • O ośrodku
 • Dane teleadresowe
 • Oferta MOSIR
 • Cennik
 • Struktura organizacyjna
 • WŁADZE
 • Władze
 • Menu przedmiotowe
 • Statut
 • Majątek MOSIR
 • Przetargi
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • MENU PRZEDMIOTOWE   \  PRZETARGI

    Przetargi

  OGLOSZENIE

  O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

  NA NAJEM LOKALU UZYTKOWEGO

  PRZY ULICY ZWIRKI I WIGURY 2

  Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK SPORTOWY

  Z PRZYBORAMI POTRZEBNYMI NA PLYWALNIE


  Lista załączników
  1. OGOSZENIE O PRZETARGU 2017
  2. ZA. NR 1 REGULAMIN PRZETARGOWY 2017
  3. ZA. NR 2 PROJEKT UMOWY 2017
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetargi

  OGLOSZENIE

  DYREKTORA MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU I REKREACJI W KRASNIKU

  Z DNIA 11 STYCZNIA 2017r.

  w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do oddania w najem


  Lista załączników
  1. Ogloszenie w sprawie wykazu nieruchomosci
    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetargi

  OGLOSZENIE

  O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

  NA DZIERZAWE LOKALU UZYTKOWEGO

  WRAZ Z WYGRODZONYM TERENEM PRZYLEGLYM

  I TARASEM ORAZ CZESCIA BALKONOW

  PRZY ULICY ZWIRKI I WIGURY 2

            Z PRZEZNACZENIEM NA DZIALALNOSC KAWIARENKI SPORTOWEJ


  Lista załączników
  1. OGOSZENIE 2016
  2. PROJEKT UMOWY 2016
  3. REGULAMIN PRZETARGOWY 2016
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetargi

  OGOSZENIE

  DYREKTORA MIEJSKIEGO ORODKA SPORTU I REKREACJI W KRANIKU

  Z DNIA 22 MARCA 2016R.

  w sprawie sporzdzenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do oddania w dzieraw


  Lista załączników
  1. Ogoszenie-wykaz nieruchomoci
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    przetragi

  Zapytanie o cenę

  na dostawę środków chemicznych

  do uzdatniania wody basenowej 

  w roku 2014


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1 (2014)
  2. Załącznik nr 2 (2014)
  3. Zapytanie o cenę 2014
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetargi

  OGŁOSZENIE

  O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

  NA DZIERŻAWĘ LOKALU UŻYTKOWEGO

  PRZY ULICY ŻWIRKI I WIGURY 2

  Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ KAWIARENKI SPORTOWEJ


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE
  2. Projekt umowy
  3. Regulamin Przetargowy 2013
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetargi

  Zapytanie o cenę

  na dostawę środków chemicznych

  do uzdatniania wody basenowej w roku 2013


  Lista załączników
  1. Załącznik nr 1 (2013)
  2. Załącznik nr 2 (2013)
  3. Zapytanie o cenę 2013
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    przetargi

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


   

  Kraśnik: Remont wewnętrzny budynku krytej pływalni MOSiR w Kraśniku
  Numer ogłoszenia: 39215 - 2012; data zamieszczenia: 17.02.2012
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

   

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

   

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

   

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

   

  I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żwirki i Wigury 2, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 081 8251578, faks 081 8251578.

   

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.krasnik.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji.

   

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wewnętrzny budynku krytej pływalni MOSiR w Kraśniku.

   

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

   

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy dostawy i wymiany foli basenowej oraz wykonania drobnych napraw niecki basenowej w basenie sportowym o wym. 25x12,5 m i głębokości 0,9 - 1,6 m oraz basenie o wymiarach 8x12,5 m i głębokości 0,6 m. Zakres prac obejmował będzie: - demontaż elementów wyposażenia pływalni (drabinek, słupków startowych, lin torowych itp.); - skucie i usunięcie okładzin podłogowych z płytek ceramicznych; - demontaż elementów wyposażenia niecki basenu (dysze zasilające, dysze spustowe itp.); - zerwanie i usunięcie folii basenowej z niecek basenów kąpielowych; - ułożenie folii basenowej w nieckach basenów kąpielowych w kolorze błękitnym (w basenie o wymiarach 25x12,5 m nagrzanie na dno 6 torów pływackich w kolorze czarnym spełniających wymogi techniczne takie jak folia niecki basenowej zgodnie z wymogami Polskiego Związku Pływackiego; w basenie o wymiarach 8x12,5 m nagrzanie trzech torów); - ułożenie okładzin z płytek ceramicznych na podłogach (plaża basenu); - montaż elementów wyposażenia niecki basenu (dysze zasilające, dysze spustowe itp.); - montaż elementów wyposażenia pływalni (drabinek, słupków startowych, lin torowych itp.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres znajduję się w dokumentacji tj: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach, które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie pływalni zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wskazane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy materiałów, urządzeń lub źródła pochodzenia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy pzp, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za równoważną Zamawiający uzna folię o charakterystyce takiej samej lub lepszej niż określona w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca ma obowiązek przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty do udowodnienia równoważności oferowanych materiałów. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty - minimum 3 lata. Gwarancja na użyte materiały - zgodnie z gwarancją producenta..

   

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

   

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.12-5.

   

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

   

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.08.2012.

   

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

   

  III.1) WADIUM

   

  Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), które może być wnoszone w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - poręczeniach i gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao S.A. nr 96124054971111001040205060 3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: wadium - przetarg na: Remont wewnętrzny budynku krytej pływalni MOSiR w Kraśniku 4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 06.03.2012 r. do godz. 11:00 (liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 6. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 7. Wykonawcy, którzy wnieśli wadium nie stanowiące całości wymaganej kwoty lub, gdy forma jest niezgodna z rozdziałem XII pkt 1 SIWZ - są wykluczeni. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełni wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od niego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego, jeżeli: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

   

  III.2) ZALICZKI

   

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

   

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    

   • Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania należy przedłożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ

     

     

    

    

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    

   • Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu usług i dostaw (załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali: - co najmniej 2 roboty budowlane, które swoim zakresem obejmowały ułożenie folii w niecce o wymiarach 12,5x25 m lub większej z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty (referencje).

     

     

    

    

  • III.3.3) Potencjał techniczny

    

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    

   • Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia oceniony zostanie na podstawie oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ).

     

     

    

    

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    

   • Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniony zostanie na podstawie oświadczenia (zał. nr 4 do SIWZ). Wykonawca wskaże do wykonania niniejszego zamówienia kierownika robót posiadającego doświadczenie w robotach odpowiadających rodzajowo przedmiotowi zamówienia, specjalistę do zgrzewania folii oraz osobę z uprawnieniami do montażu wodno-kanalizacyjnego. Każda z tych osób musi wykazać się doświadczeniem przy co najmniej dwóch robotach odpowiadających rodzajowo przedmiotowi zamówienia

     

     

    

    

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    

   • Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej oceniony zostanie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

     

     

    

    

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

    

   • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

    

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    

  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    

    

    

   

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

   

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

   

  • inne dokumenty

    

   1. Certyfikat producenta folii, że Wykonawca ukończył kurs kładzenia oferowanej folii. 2. Aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania PZH, CE, ITB dla wszystkich materiałów mających być zastosowanymi w trakcie realizacji zamówienia.

    

    

    

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

   

  SEKCJA IV: PROCEDURA

   

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

   

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

   

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

   

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

   

  IV.3) ZMIANA UMOWY

   

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

   

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

   

  1. Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: - zmian terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku działania siły wyższej, powodującej czasowe wstrzymanie robót. Termin robót zostanie automatycznie przesunięty o czas trwania przeszkód w wykonawstwie robót; - zmiana terminu może nastąpić również w przypadku: zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy, jeżeli termin ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwią dotrzymanie pierwotnego terminu - zmian terminu może nastąpić w przypadku wstrzymania robót przez właściwy organ, co uniemożliwi terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; - w przypadku opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na roboty przez Zamawiającego, przedłużenie terminu realizacji umowy może obejmować wyłącznie okres zwłoki; - konieczności zmiany osoby wskazanej w wykazie do realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek wskazać osobę o kwalifikacjach nie mniejszych niż osoba ujęta w pierwotnym wykazie.

   

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mosir.krasnik.pl/index.php?id_kat=7
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MOSiR Kraśnik ul. Żwirki i Wigury 2 23-210 Kraśnik.

   

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2012 godzina 11:00, miejsce: MOSiR Kraśnik ul. Żwirki i Wigury 2 23-210 Kraśnik Sekretariat.

   

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

   

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

   

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Lista załączników
  1. Informacja o podpisaniu umowy
  2. Informacja o wynikach postępowania przetargu nieograniczonego na remont wewnętrzny
  3. Przedmiar
  4. SIWZ
  5. STWiOR
  6. Załącznik nr 1 - Oferta
  7. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
  8. Załącznik nr 3 - Wykaz robót
  9. Załącznik nr 4 - Wykaz osób
  10. Załącznik nr 5 - Oświadczenie
  11. Załącznik nr 6 - Wzór umowy
  12. Załącznik nr 7 - Kosztorys ofertowy
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    przetargi

  Zapytanie o cenę

   na dostawę środków chemicznych

  do uzdatniania wody basenowej w roku 2012


  Lista załączników
  1. załącznik nr 1
  2. załącznik nr 2
  3. zapytanie o cenę
    udostępnił Administrator BIP dnia 2012-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    przetargi

            Informacja o wynikach naboru

       na stanowiska Instruktorów Sportu i Rekreacji

  w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji


  Lista załączników
  1. Informacje o wynikach naboru na stanowisko instruktora
  2. Protokół prac Komisji Konkursowej
    udostępnił Leszek Zdybicki dnia 2011-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra